Statut

STATUT TOWARZYSTWA
FOTOGRAFICZNEGO IM. EDMUNDA
OSTERLOFFA W RADOMSKU
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Towarzystwo Fotograficzne im.Edmunda Osterloffa w Radomsku zwane dalej Stowarzyszeniem
posiada osobowość prawną.
§ 2.
Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
§ 3.
Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska ze szczególnym uwzględnieniem
województwa Łódzkiego i ziemi Radomszczańskiej. Dla realizacji celów statutowych
Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju, zgodnie z
obowiązującym porządkiem prawnym.
§ 4.
Siedziba władz Stowarzyszenia mieści się w Radomsku.
§ 5.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Dla realizacji celów
statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Pracownikiem może być każdy
członek Stowarzyszenia oraz osoby nienależące do Stowarzyszenia.
§ 6.
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach
szczegółowych.
§7.
1. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych, zagranicznych i
międzynarodowych, o ile przynależność do nich pozostaje w zgodzie z celami i interesami
Stowarzyszenia.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich, decyduje
Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów.
Rozdział II
Cele i sposoby działania
§ 8.
Celem Stowarzyszenia jest:
1. rozwój fotografii artystycznej, dokumentalnej i reportażowej,
2. działalność edukacyjna związana ze sztuką fotograficzną,
3. upowszechnianie i popularyzacja wiedzy o fotografii jako jednej z dziedzin kultury i sztuki,
4. popularyzowanie i dokumentowanie krajobrazowego, przyrodniczego i kulturowego
dziedzictwa Polski i krajów Unii Europejskiej za pomocą fotografii,
5. propagowanie czystości ekologicznej poprzez fotografię,
6. działania na rzecz integracji europejskiej oraz współpracy transgranicznej poprzez
rozwijanie kontaktów i wymianę doświadczeń z organizacjami o podobnych celach.
§9.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi Polski oraz krajów członkowskich
Unii Europejskiej,
2. współpracę ze stowarzyszeniami, klubami i kołami fotograficznymi oraz innymi instytucjami
i organizacjami działającymi w Polsce i zagranicą,
3. organizację odczytów, zebrań dyskusyjnych, kursów oraz szkoleń związanych z fotografią,
4. organizacje konkursów, wystaw i plenerów fotograficznych,
5. wspieranie i inicjowanie działalności wydawniczej upowszechniającej sztukę fotograficzną,
6. współpracę z placówkami edukacyjnymi,
7. wzbudzenia i pogłębianie zainteresowania oraz dokumentacje zabytków sztuki,
architektury, przyrody, krajobrazu, folkloru i przeobrażeń gospodarczych Polski oraz krajów
Unii Europejskiej,
8. współpracę z organizacjami naukowymi, przedsiębiorstwami i wydawnictwami w zakresie
fotografii,
9. propagowanie sztuką fotograficzną zagadnień ekologii i ochrony środowiska.
§ 10.
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w
odrębnych przepisach, dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie do
realizacji celów statutowych.
2. Stowarzyszenie może również prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku
publicznego, na zasadach określonych ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym,
dochód z działalności przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.
3. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej i odpłatnej działalności
pożytkupublicznego,podejmuje Zarząd w drodze uchwały.
Rozdział III
Prawa i obowiązki członków.
§11.
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie
członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§12.
Stowarzyszenie posiada członków:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.
§13.
Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
1. złoży portfolio,
2. złoży deklarację członkowską na piśmie,
§14.
Członkiem zwyczajnym staje się podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia po
1. złożeniu pisemnej deklaracji
2. opłaceniu wpisowego i składki członkowskiej.
§15.
Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc
finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
§16.
Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
§17.
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w
działalność i rozwój Stowarzyszenia.
§18.
Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 3 członków
Stowarzyszenia.
§19.
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
§20.
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
3. regularnego opłacania składek.
§21.
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego,
mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym
posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
§22.
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
§23.
Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§24.
Członek zwyczajny, któremu przyznano tytuł członka honorowego albo członka wspierającego
zachowuje pełnie praw wyborczych.
§25.
Utrata członkostwa następuje na skutek:
1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
2. śmierci członka,
3. utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
4. wykluczenia przez Zarząd:
4.1. z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz
Stowarzyszenia,
4.2. z powodu nie opłacenia składek do 31 sierpnia każdego roku składkowego.
§26.
Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia
członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.
Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.
Rozdział IV
Władze stowarzyszenia
§27.
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
§28.
Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie.
§29.
Kadencja władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu
tajnym bezwzględną większością głosów.
§30.
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu
stanowią inaczej.
§31.
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu
Członków biorą udział:
1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
§32.
Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
§33.
Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na trzy lata przez Zarząd
Stowarzyszenia.
§34.
Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane
przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej
1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§35.
O miejscu , terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd powiadamia
każdego członka pisemnie na wskazany przez członka adres lub za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej ( e-mail, sms itp.) w zależności od woli członka wyrażonej na piśmie ze
wskazaniem adresu lub adresu poczty elektronicznej na który ma zostać wysłane zawiadomienie.
§36.
Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w
obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
§37.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2. uchwalania zmian statutu,
3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6. uchwalanie budżetu,
7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia,
8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego
władze,
10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
12. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach
nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
§38.
Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
§39.
Zarząd składa się z 5 osób w tym prezesa , dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Wybór
członków Zarządu odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów
§40.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.
Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
§41.
Do kompetencji Zarządu należą:
1. realizacja celów Stowarzyszenia,
2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
8. przyjmowanie i skreślanie członków.
§42.
Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
§43.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza. Wybór
członków Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów
§44.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie działalności Zarządu,
2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz
zebrania Zarządu,
4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
§45.
W przypadku ustąpienia lub wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej z jakichkolwiek
przyczyn , Komisja działa w zmniejszonym składzie, nie mniejszym niż 2 osoby, do czasu Walnego
Zgromadzenia Członków lub zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków celem
uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.
§46.
W przypadku ustąpienia lub wygaśnięcia mandatu członka Zarządu z jakichkolwiek przyczyn ,
Zarząd działa w zmniejszonym składzie (w koniecznych przypadkach dokonując zmian funkcji
członków) do czasu Walnego Zgromadzenia Członków lub zwołuje Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Członków celem uzupełnienia składu Zarządu.
Rozdział V
Majątek i fundusze
§47.
Majątek Stowarzyszenia powstaje:
1. ze składek członkowskich,
2. darowizn, spadków, zapisów,
3. dotacji i ofiarności publicznej.
§48.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§49.
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
§50.
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w
szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu - w tym
Prezesa lub Wiceprezesa - działających łącznie.
Rozdział VI
Postaowienia końcowe
§51.
Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zgromadzenie Członków – większością (2/3) głosów przy obecności co najmniej połowy członków
rzeczywistych w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
§52.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
§53.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo
o Stowarzyszeniach.

Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies .
Akceptuję